Ký cam kết xây dựng văn hóa lao động sản xuất an toàn

.

  • Điện lực miền Bắc cung cấp dịch vụ điện trực tuyến qua website chăm sóc khách hàng
  • Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tuyên truyền an toàn lưới điện và trao quà tình nghĩa tại tỉnh Điện Biên
  • Tổng Công ty Điện lực miền Bắc diễn tập an toàn quy mô lớn

Lễ phát động ký cam kết nhằm nâng cao nhận thức về đẩy mạnh xây dựng an toàn lao động sản xuất của mỗi cá nhân, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định về an toàn lao động và đẩy mạnh công tác huấn luyện an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Ông Nguyễn Đại Cương - Bí thư Đảng bộ bộ phận Giám đốc Điện lực Quảng Ninh yêu cầu toàn thể CBCNV trong toàn đơn vị phải nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định, quy trình về ATVSLĐ, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Công ty giao.

Đặc biệt năm 2018, Hạ Long Quảng Ninh được chọn là năm Du lịch Quốc gia, vì vậy công tác dịch vụ khách hàng và cấp điện phải luôn đảm bảo an toàn, ổn định phát triển kinh tế xã hội - An ninh quốc phòng của địa phương.

PV
Nguồn: cand.com.vn