APC: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

.

Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú thông báo Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn