PPC: Nghị quyết HĐQT về việc hoãn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo Nghị quyết HĐQT về việc hoãn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn