SSC: Nghị quyết HĐQT về việc nhất trí thông qua việc NSC thực hiện chào mua công khai cổ phiếu SSC

.

Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc nhất trí thông qua việc NSC thực hiện chào mua công khai cổ phiếu SSC như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn