TNM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (triệu tập lần 2)

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNM của CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (triệu tập lần 2)
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2018
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua:
· Báo cáo năm 2016 của HĐQT;
· Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
· Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát;
· Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016;
· Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
· Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Nguồn: www.stockbiz.vn